كيك بستني

كيك بستني

كيك بستني

مواد اولیه :

* اسفنج كيك شش تخم‌مرغي يك عدد
* بستني وانيلي و توت فرنگی و کاکائویی از هر کدام 500 گرم

بیشتر بخوانید دربارهكيك بستني